GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəElmi fəaliyyətDissertasiya şuraları

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

AMEA Kimya Problemləri İnstitutu

D 01.021

 İxtisasın Şifri     İxtisasın Adı
     02.00.01     Qeyri-üzvi kimya-kimya elmləri
02.00.06 Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası - kimya elmləri
02.00.15 Kimyəvi kinetika və kataliz - kimya elmləri
05.17.08  Kimya texnologiyasının proses və aparatları - texnika elmləri

     

AMEA akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

D 01.031

İxtisasın Şifri  İxtisasın Adı
02.00.13 Neft kimyası - kimya elmləri
05.17.07 Yanacağın kimyası və texnologiyası - texnika elmləri

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

D 01.041

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
03.00.16 Ekologiya - kənd təsərrüfatı elmləri, biologiya elmləri
03.00.27 Torpaqşünaslıq - kənd təsərrüfatı elmləri, biologiya elmləri
06.01.02           Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi - kənd təsərrüfatı elmləri, texnika elmləri
06.01.04 Aqrokimya - kənd təsərrüfatı elmləri

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

D 01.051

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
03.00.13 Fiziologiya - biologiya elmləri

       

AMEA Botanika İnstitutu

D 01.061

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
03.00.04 Biokimya - biologiya elmləri
03.00.05 Botanika - biologiya elmləri
03.00.12 Bitki fiziologiyası - biologiya elmləri
03.00.15 Genetika - biologiya elmləri

 

AMEA Zoologiya İnstitutu

D 01.071

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
03.00.08 Zoologiya - biologiya elmləri
03.00.09 Entomologiya - biologiya elmləri
03.00.19 Parazitologiya - biologiya elmləri

         

AMEA Geologiya İnstitutu

D 01.081

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
25.00.10      Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları - geologiya-mineralogiya elmləri
25.00.12           Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı - geologiya-mineralogiya elmləri
25.00.17 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı - geologiya- mineralogiya elmləri

 

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

D 01.091

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
25.00.23 Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası - coğrafiya elmləri
25.00.24 Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya - coğrafiya elmləri
25.00.25  Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası - coğrafiya elmləri
25.00.27 Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya - coğrafiya elmləri

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

D 01.111

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
01.01.01 Riyazi analiz-fizika-riyaziyyat elmləri
01.01.02 Diferensial tənliklər - fizika-riyaziyyat elmləri
01.01.05 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika - fizika-riyaziyyat elmləri
01.02.04  Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası - fizika-riyaziyyat elmləri

AMEA Ə.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu

D 01.121

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
01.01.07 Hesablama riyaziyyatı - fizika-riyaziyyat elmləri
05.13.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) - texnika elmləri
05.13.06 Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi (sahələr üzrə) - texnika elmləri
05.13.18 Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri - texnika elmləri

 

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu

D 01.131 

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
10.01.01 Azərbaycan ədəbiyyatı- filologiya elmləri
10.01.02 Türk xalqları ədəbiyyatı- filologiya elmləri
10.01.08 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi - filologiya elmləri
10.01.09 Folklorşünaslıq - filologiya elmləri

AMEA Dilçilik İnstitutu

D 01.141

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
10.02.01 Azərbaycan dili - filologiya elmləri
10.02.06 Türk dilləri - filologiya elmləri
10.02.19 Dil nəzəriyyəsi - filologiya elmləri

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

FD01.151

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
10.01.02 Türk xalqları ədəbiyyatı - filologiya elmləri
10.01.03 Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı, fars ədəbiyyatı)-filologiya elmləri

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu

D 01.181

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
08.00.01 İqtisadi nəzəriyyə-iqtisad elmləri
08.00.05 Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (komplekslərin, sahələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi, əməyin iqtisadiyyatı)

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

FD01.221

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
01.04.24 Radiasiya materialşünaslığı - fizika-riyaziyyat elmləri; kimya elmləri
01.04.25 Radioekologiya - fizika-riyaziyyat elmləri; kimya elmləri
02.00.09 Yüksək enerjilər kimyası - kimya elmləri

AMEA Naxçıvan Bölməsi

FD01.211

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
07.00.02 Vətən tarixi - tarix elmləri
07.00.06 Arxeologiya - tarix elmləri
08.00.05 Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (regional iqtisadiyyat) - iqtisad elmləri

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

FD01.171

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
07.00.06 Arxeologiya - tarix elmləri
07.00.07 Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya - tarix elmləri

AMEA Fizika İnstitutu

D 01.011

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
01.04.01 Fiziki eksperimentin cihazları və metodları - fizika-riyaziyyat elmləri
01.04.04 Fiziki elektronika - fizika-riyaziyyat elmləri
01.04.10 Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası - fizika-riyaziyyat elmləri

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

FD01.231

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
05.13.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi - fizika-riyaziyyat elmləri
05.13.10 Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə - texnika elmləri

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

D 01.115

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
09.00.03  Fəlsəfə tarixi-fəlsəfə elmləri;
09.00.05   Etika-fəlsəfə elmləri;
22.00.01  Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi-sosiologiya elmləri.
23.00.01 Siyasətin nəzəriyyəsi, siyasi elmin tarixi və metodologiyası-siyasi elmlər.

  

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

FD01.222

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
03.00.07 Mikrobiologiya - biologiya elmləri;
03.00.24 Mikologiya - biologiya elmləri;
16.00.03 Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası və immunologiyası - baytarlıq elmləri;

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

FD01.103

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
12.00.08 Cinayət hüququ və kriminologiya, cəza-icra hüququ - hüquq elmləri;
12.00.09 Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti -hüquq elmləri;

AMEA Folklor İnstitutu

FD01.201

İxtisasın Şifri İxtisasın Adı
10.01.09 Folklorşünaslıq - filologiya elmləri

 

1664 dəfə baxılıb

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər